പഴം പുട്ട്/മധുര പുട്ട്/Sweet puttu
ഏറെ സ്വാദുള്ളൊരു പുട്ട്. കഴിക്കാൻ വേറെ കറി വേണ്ട ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ .

1.പുട്ട് പൊടി-1 കപ്പ്
   ഉപ്പ്
   വെള്ളം
2.പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം - 1
   ചിരകിയ തേങ്ങ - ഒരു മുറി
   ശർക്കര- 2 ടേബിൾസ്പൂൺ 


തയാറാക്കുന്ന വിധം :

1.. ഒരു ബൗളിൽ അരിപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും‌ ചേർത്ത് പുട്ടിനുള്ള പൊടി നനയ്ക്കുക

2.മറ്റൊരു ബൗളില് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ നേന്ത്രപ്പഴം, തേങ്ങാ ,ശർക്കര ഇവ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു വെക്കുക.

3 .ഇനി പുട്ടു കുറ്റിയിൽ പുട്ടുപൊടിയും പഴത്തിന്റെ കൂട്ടും ഇടകലർത്തി ചേർക്കുക . 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ആവി കയറ്റുക . മധുര  പുട്ട്തയ്യാർ .

kerala Chicken Fry (കോഴി പൊരിച്ചത്)

Chicken -1kg
Chilly powder -1tbsp
Turmeric powder -¼ tsp
Pepper powder -½ tsp
Garam masala -½ tsp
Ginger-garlic paste -1tbsp
Lemon juice -1 lemon
Corn flour/rice flour -2tbsp
Salt - to taste
Coconut oil -for frying

Oats - Carrot Cake (ഓവൻ ഇല്ലാതെ കേക്ക്‌ ഉണ്ടാക്കാം)
1.Oats-1cup
   Baking Powder-1tsp
   Cinnamon-1 piece
2.egg-2
   Sugar-3/4 cup
3.Butter-1/3 cup
4.Carrot (grated)-1
   

Homemade Chicken Burger
For Chicken Patties

1.Chicken breast-500gms

2.Onion(chopped)  -2tbsp
   Parsley (chopped)2tbsp
   Mint leaves(chopped)-1t
   Ground pepper-1tbsp
   Garlic Cloves-3

3.Egg-1
   Bread Crumbs-1/2 cup
   Olive oil-1tbsp
   Salt
4. Mozzarella Cheese

Burger Buns-6
Mayonnaise
Tomato Sauce
Caramelized Onion(deep-fry sliced onions with 2tsp sugar)
Vegetables (onion,lettuce,tomato,Pickled Vegetables)

Avil Milk (Rice Flakes and Banana Milkshake)
Avil / rice flakes -1/2 cup
Small Ripe Banana- 4-5 (kerala small banana)
Sugar- 3tbsp
Cold milk-1cup
Chopped Peanuts-3tbsp
1.Dry roast the Rice flakes and keep it aside.

2.Prepare the milk by adding the sugar. Adjust the quantity of sugar according to your taste.


3.In a bowl, mash banana well with sugar by using a spoon or fork.

4.ln a glass, add the first layer of mashed banana. Then add a thick layer of roasted rice flakes on it. Now pour some milk over it.  With a spoon, gently press down the rice flakes to ensure that the milk seeps to the bottom. Now add a layer of peanuts, then again, a layer of mashed banana, rice flakes, and peanuts. Pour rest of the milk over it. Basic avil milk is ready.

Easy Chicken Biriyani

No photo description available.


For Masala
1.Chicken -600gms
   Lemon juice-1tsp
   Turmeric powder-1/2tsp
   Chilly powder-1tsp
   Garam masala-1/2tsp
   Ginger garlic paste-1tbsp
   Yoghurt-2tbsp
   Salt.
Mix together all the ingredients and marinate for an hour.
2.Ghee-1tbsp
3.Cardamom-3
   Cloves-2
   Cinnamon-1
   Bay leaf-1
   Fennel seeds-1/2ts
4.Pearl onion(crushed) -1cup
   Ginger(crushed)-1tsp
   Garlic(crushed)-3
   Green Chilly(sliced)-4
   Mint leaves(crushed)-1tsp
   Tomato(sliced)-1
5.Turmeric Powder-1/2tsp
   Yoghurt-2tbsp
   Coriander leaves(chopped)-a handful
   Salt
6. Cashew nuts-15
For Rice
1.Basmati rice / Kaima Rice -2cups soak the rice in water at least 30minutes
2.Cinnamon -2sticks
   Cardamom -1
   Cloves -4
   Bay leaf -1
3.Water
   Salt
4.Grated Pineaple-1tbsp
   Saffron -a pinch dissolved in 2tsp milk
   Chopped coriander leaves-1tbsp
For garnishing
Finely sliced onions -1
Cashew nuts - a handful
Raisins - a handful
Ghee-1/2cup

Preparation of Masala
 • In a nonstick pan heat 1tbsp ghee and shallow fry the chicken pieces.

 • In the same pan fry cinnamon ,cardamom,cloves,bay leaf and fennel seeds.Add crushed onions,ginger,garlic and green chilly.It becomes translucent add crushed mint ,turmeric powder and tomato.Cook until tomatoes are tender.Now add fried chicken pieces,2tbsp yoghurt,1/2cup water and coriander leaves.Cook covered on low flame.Adjust salt and add cashew paste.When the gravy become concentrate ,remove from fire. 

Preparation of Rice
Boil 6 cup water with salt and spices.Add rice and cook untill 70% done.Drain excess water and keep the rice aside.Mix 1tbsp ghee ,grated pineapple and chopped coriander leaves into the rice.

Heat 1/2cup ghee in a heavy bottom pan. fry the garnished portion of onion ,cashew nuts &raisins

 • Preheat oven to 200 degrees.
 • In an oven proof dish ,spread half the masala and place half of the rice over it. Spread the remaining masala and top with the rice.
 • Pour 2tbs of saffron milk on the top of it and sprinkle fried onions ,cashew nuts & raisins.

 • Cover the dish with aluminium foil and bake for 15-20 minutes.
  Chicken pulao/pulav ചിക്കൻ പുലാവ്

  LinkWithin

  Related Posts with Thumbnails